top of page
yellow-flowers-field.jpg

Статут Партії

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українська республіканська партія (далі – партія) є політичною партією, створеною колишніми дисидентами – правозахисниками, засновниками та учасниками Української Гельсінської Спілки (далі – УГС), засновниками перших партій і рухів незалежної України – Української республіканської партії (далі – УРП), Народного Руху України за перебудову, борцями за свободу України – вояками Української повстанської армії (далі – УПА), інших національно-визвольних рухів – прихильниками Програми партії, які єднаються навколо української національної ідеї, вважають себе українськими націоналістами та прагнуть продовжувати славні традиції боротьби за свободу й демократію у вільній та незалежній Українській державі, закладені УПА, УГС, УРП, для реалізації своєї мети та завдань, передбачених цим Статутом і Програмою партії.

2. Діяльність партії поширюється на всю територію України.

3. Партія діє відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту та Програми.

4. Повне найменування партії: Українська республіканська партія.

    Скорочене найменування партії: УРП.

    Партія об’єднує громадян України, що підтримують її Статут та Програму.

5. Партія діє демократичними методами у законний спосіб, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання, на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги та терпимості її членів, колегіальності керівництва, самоврядування, дотримання партійної дисципліни та демократії.

6. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, партійну символіку (партійний гімн, девіз, прапор та розпізнавальні знаки) та інші необхідні реквізити.

7. Місцезнаходженням центральних керівних статутних органів партії є місто Київ.

8. Головною метою партії є:

- участь у побудові суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової Української держави,

- політична консолідація української нації,

- побудова в Україні вільного, демократичного, справедливого, соціального та розвиненого українського громадянського суспільства,

- формування можливості вираження політичної волі громадянами для здійснення та захисту своїх прав і свобод, задоволення їхніх політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів,

- забезпечення суспільної справедливості та ефективного захисту української нації, - всебічний розвиток і популяризація української культури та мови.

9. Головними завданнями партії відповідно до її Програми є досягнення добробуту українців, керуючись традиційними українськими народними та загальнолюдськими цінностями, просвітницька діяльність, а також реалізація власної програми реформування суспільних відносин, сутністю якої є:

- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя українців;

- забезпечення зростання доходів українців;

- забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як вищої соціальної цінності;

- участь партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми.

10. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей партія в порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:

1) створює партійні організації відповідно до цього Статуту;

2) домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод;

3) сприяє демократизації українського суспільства, єднанню всіх національно-патріотичних сил для розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні;

4) сприяє всебічному розвитку й популяризації української мови та культури;

5) для здійснення і реалізації Програми партії Українська республіканська партія бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських, районних, районних у містах, селищних, сільських рад, міських, селищних, сільських голів та інших органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб, а також до інших органів державної влади, виборність яких визначена  відповідними законами України;

6) має право, з метою досягнення програмних завдань, утворювати міжпартійні блоки, політичні й виборчі коаліції, вступати до них, а також утворювати депутатські фракції (групи) у Верховній Раді України та інших представницьких органах влади, органах місцевого самоврядування згідно діючого законодавства;

7) здійснює політичну діяльність, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законодавством, організовує та проводить передвиборчу агітацію, мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;

8) розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем у буклетах, бюлетенях, інформаційних листках, листівках, плакатах, зверненнях, публікаціях, відкритих листах, а також має право висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації та участі в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях та громадських науково-дослідних групах;

9) вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, може брати участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;

10) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;

11) представляє й захищає законні інтереси членів партії, інших громадян України у відносинах із центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами загальної юрисдикції, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

12) вносить пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування й одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

13) ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші національно-патріотичні об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

14) сприяє створенню належного правового середовища для розвитку демократії в Україні шляхом розробки законодавчих актів та сприяння їх прийняттю;

15) встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам партії, у всіх формах, не заборонених законодавством;

16) встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними й міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво та здійснює інші заходи, які не суперечать законодавству й міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

11. Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять її в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії. Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

12. Партія користується іншими правами та несе інші обов’язки, передбачені законодавством України.

 

ПЕРЕЛІК СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ПАРТІЇ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ, ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ І ТЕРМІН ЦИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

13. Загальна структура партії складається із центральних статутних органів партії та організацій партії.

14. Діяльність усіх партійних структур базується на таких основних принципах:

- неухильного дотримання встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання й переобрання партійних органів та їхніх керівників;

- обов’язкового виконання всіма організаціями партії рішень керівних органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;

- права керівних органів вищого рівня скасовувати рішення партійних органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту, а також ті їхні рішення, які не належать до виключної компетенції зазначених органів нижчого рівня.

15. До центральних статутних органів партії належать: з’їзд, центральна рада, центральний провід, центральний секретаріат, центральна контрольно-ревізійна комісія, рада колегій, партійна фракція (група) у Верховній Раді України.

Центральні статутні органи відповідно до своїх повноважень поділяються на керівні, контрольно-ревізійні, виконавчі та консультативно-дорадчі органи. До керівних органів належать: з’їзд, центральна рада та центральний провід. До контрольно-ревізійних органів належить: центральна контрольно-ревізійна комісія. До виконавчих органів належить: центральний секретаріат. До консультативно-дорадчих органів належать: рада колегій, партійна фракція (група) у Верховній Раді України.

16. Керівні органи можуть ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності партії, в межах своїх повноважень.

 

З’їзд

17. З’їзд є найвищим керівним органом партії. Черговий з’їзд скликається не рідше одного разу на 3 (три) календарних роки.

Партійні з’їзди, залежно від порядку скликання та мети проведення, бувають: черговими та позачерговими. Позачерговий з’їзд скликається в період між черговими з’їздами для оперативного вирішення питань діяльності партії, віднесених до повноважень з’їзду, крім розгляду питань обрання членів центральної ради, центральної контрольно-ревізійної комісії, які обираються черговим з’їздом.

Черговий з’їзд скликається:

- центральною радою;

- центральним проводом за власним рішенням або за рішенням більше половини конференцій крайових організацій;

- за рішенням голови партії.

Черговий та позачерговий з’їзд партії може проводитися в кілька етапів. Термін між етапами з’їзду не може перевищувати три місяці.

Позачерговий з’їзд може бути скликаний за рішенням:

- центральної ради;

- центрального проводу.

18. Делегати чергового з’їзду обираються на крайових конференціях, згідно з нормою представництва, встановленою центральною радою чи центральним проводом, з урахуванням того, що делегатами з’їзду поза встановленою квотою обов’язково є голова партії, його заступники, голова центральної контрольно-ревізійної комісії, керівник центрального секретаріату, голова ради колегій, члени центрального проводу, голови крайових організацій.

Делегатами позачергового з’їзду є делегати попереднього чергового з’їзду.

19. З’їзд партії є правомочним, якщо у його роботі бере участь не менше 50%+1 делегат обраних делегатів, які на момент обрання були членами партії й до дати проведення з’їзду не припинили свого членства. Відкриває, веде і закриває з’їзд партії голова партії або за його дорученням один із заступників голови партії.

Рішення з’їзду партії приймаються простою більшістю від кількості присутніх делегатів, чиї повноваження визнані з’їздом відкритим голосуванням, а з питань, що стосуються виключення з партії та відкликання з посад, затвердження Програми й Статуту партії, внесення змін і доповнень до них, прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію (саморозпуск) партії – не менше 2/3 голосів від кількості присутніх делегатів, чиї повноваження визнані з’їздом. Виборні та персональні питання за рішенням з’їзду вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування. Процедура голосування визначається з’їздом.

 Про зміни назви, Програми, Статуту, складу керівників та керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження партія інформує реєструючий орган у визначений законодавством термін після прийняття рішень із цих питань.

      20. Черговий з’їзд:

1) визначає кількісний склад центральної ради, обирає виборних її членів із делегатів з’їзду терміном до 3 (трьох) років та відкликає їх у разі необхідності;

2) визначає кількісний склад центральної контрольно-ревізійної комісії, обирає її членів із делегатів з’їзду терміном до 3 (трьох) років та відкликає їх у разі необхідності;

3) обирає Почесного голову партії;

4) заслуховує та затверджує звіти центральної ради, центральної контрольно-ревізійної комісії, центрального секретаріату, ради колегій;

5) оцінює роботу голови партії, голови центральної контрольно-ревізійної комісії, керівника центрального секретаріату, голови ради колегій та голів крайових організацій;

6) приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду;

7) затверджує Статут, вносить до нього зміни та доповнення;

8) затверджує Програму, передвиборчу програму партії, інші програмні документи та вносить зміни і доповнення до них;

9) визначає політику партії, стратегію і тактику її діяльності, її цілі та завдання;

10) приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;

11) приймає рішення про участь партії у виборах Президента, Верховної Ради; 

12) приймає рішення про участь крайових та місцевих організацій у відповідних місцевих виборах;

12) під час виборів до Верховної Ради України висуває та затверджує виборчий список партії кандидатів у народні депутати України з урахуванням розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

13) здійснює висування кандидатів у депутати у відповідних одномандатних виборчих округах;

14) приймає рішення про звернення партії до Центральної виборчої комісії щодо скасування рішення стосовно реєстрації кандидата у народні депутати України відповідно до чинного законодавства;

15) висуває кандидата від партії на виборах Президента України, або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;

16) ухвалює рішення про входження партії у виборчі блоки, коаліції та інші об’єднання політичних партій;

17) розглядає апеляції на рішення керівних органів та посадових осіб партії, контрольно-ревізійних органів, будь-яких організацій партії та підтверджує або скасовує ці рішення;

18) може скасовувати рішення керівних органів та посадових осіб партії, організацій та контрольно-ревізійних органів, якщо ці рішення суперечать Статуту чи порушують чинне законодавство України;

19) приймає рішення щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;

20) реалізує право власності на майно та кошти партії;

21) приймає рішення про припинення діяльності партії у зв’язку з ліквідацією (саморозпуском) чи реорганізацією. В разі ухвалення такого рішення, призначає Ліквідаційну комісію та обирає її членів.

21. З’їзд, як найвищий орган партії, має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке інше питання діяльності партії, скасувати рішення будь-яких органів партії.

 Рішення з’їзду, оформляються протоколом, який підписує голова партії та секретар з’їзду.

 

Центральна рада

22. У період між з’їздами діяльністю партії керує центральна рада.

23. До складу центральної ради входять: голови крайових організацій - за посадою (новообрані голови не потребують додаткового рішення про їх входження до складу центральної ради), а також виборні члени центральної ради, які безпосередньо обираються з’їздом із делегатів з’їзду. Загальна кількість членів центральної ради, які обираються з’їздом, визначається з’їздом. Центральну раду очолює голова партії, який обирається з числа членів центральної ради. У засіданнях центральної ради мають право брати участь із правом дорадчого голосу (не впливаючи на кворум) - голова та члени центральної контрольно-ревізійної комісії, а також голови колегій.

24. Засідання центральної ради скликаються не рідше одного разу на 1 рік за рішенням голови партії, центрального проводу або за ініціативою 1/3 членів центральної ради; вони можуть також скликатися за рішенням центральної контрольно-ревізійної комісії (в порядку, передбаченому ст.50 цього Статуту). Засідання центральної ради є чинними (правоспроможними) у разі присутності на них більше половини членів центральної ради. Рішення центральної ради приймаються на її засіданнях і є чинними (правоспроможними), якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів центральної ради (крім рішень про відкликання та виключення з партії посадових осіб - такі рішення ухвалюються 2/3 голосів від кількості присутніх членів центральної ради). Процедура голосування визначається центральною радою. Центральна рада підпорядкована з’їзду й у своїй діяльності при вирішенні справ керується Статутом, Програмою та рішеннями з’їзду.

 25. Центральна рада:

1) на термін повноважень центральної ради, з числа своїх членів обирає голову партії та відкликає його в разі необхідності;

2) на термін повноважень центральної ради, з числа своїх членів обирає заступників голови партії та відкликає їх у разі необхідності;

3) створює раду колегій та колегії з основних напрямків діяльності партії, затверджує Положення про них, спрямовує їх роботу. На термін повноважень центральної ради, з числа своїх членів обирає голову ради колегій та відкликає його в разі необхідності, призначає та звільняє голів колегій;

4) створює центральний виконавчий орган - центральний секретаріат, затверджує його структуру та штатний розклад, а також, на термін повноважень центральної ради, з числа своїх членів обирає та в разі необхідності відкликає керівника центрального секретаріату;

5) обирає центральний провід, визначає його кількісний склад та, на термін повноважень центральної ради, з числа своїх членів, обирає та в разі необхідності відкликає, членів центрального проводу, з урахуванням того, що до складу центрального проводу входять: за посадою - голова партії, його заступники, голова ради колегій, голова партійної фракції (групи) у Верховній Раді України (за наявністю такої) та інші обрані центральною радою члени центрального проводу;

керівник центрального секретаріату може бути обраним до центрального проводу;

6) за погодженням із членами партії - народними депутатами України, створює партійну фракцію (групу) у Верховній Раді Україні, призначає голову партійної фракції (групи) у Верховній Раді України (за наявності такої);

7) ініціює скликання, скликає та організовує проведення партійних з’їздів;

8) встановлює норму представництва крайових організацій на з’їзді, виходячи з їх чисельності на день прийняття рішення про скликання з’їзду, та призначає дату його проведення;

9) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень з’їзду та визначеної ним політики, в межах своєї компетенції;

10) має право розпоряджатися коштами та майном партії, виконує інші повноваження та звітує перед з’їздом;

11) затверджує зразок заяви про вступ у партію, анкету, картку партійного обліку, партійний квиток, символіку партії, зразки партійних печаток, штампів, фірмових бланків та інших необхідних реквізитів;

12) розробляє та затверджує всі Положення та Інструкції щодо діяльності органів партії;

13) приймає рішення про створення та заснування загальнопартійних, регіональних та інших партійних засобів масової інформації, інших організацій, створення яких не заборонено законодавством України, призначає та звільняє їх керівників, у тому числі головних редакторів партійних засобів масової інформації (друкованих видань);

14) оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію і тактику діяльності партії та робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя України;

15) може ухвалювати рішення щодо прийняття до партії нових членів та щодо припинення членства в партії. Рішення про прийняття до партії набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.66 цього Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх на засіданні членів центральної ради;

16) приймає рішення про створення крайових організацій партії;

17) затверджує рішення установчих зборів про утворення крайових та місцевих організацій партії. До такого затвердження центральною радою жодна новоутворена крайова та місцева організація не є організацією партії;

18) приймає рішення про реєстрацію крайових та місцевих організацій партії у встановленому законодавством порядку. До прийняття такого рішення центральною радою жодна крайова та місцева організація не може бути зареєстрована відповідно до законодавства;

19) приймає рішення про набуття місцевими та крайовими організаціями статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку;

20) може ухвалити рішення про примусове припинення протистатутної діяльності та усунення від виконання обов’язків голови, призначення звітно-виборчої конференції (зборів) будь-якої організації партії. Таке рішення ухвалюється 2/3 голосів від кількості присутніх на засіданні членів центральної ради;

21) може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи партії, визначає їхню компетенцію, затверджує структуру, призначає та звільняє їхніх керівників, визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників);

22) може скасовувати рішення центрального проводу, інших керівних органів та посадових осіб партії (крім рішень з’їзду та центральної контрольно-ревізійної комісії), якщо ці рішення порушують чинне законодавство України або не відповідають вимогам Статуту та Програми;

23) може делегувати частину своїх повноважень голові партії або центральному проводу;

24) здійснює також інші повноваження, передані до її компетенції з’їздом, та приймає до розгляду інші питання діяльності партії, відповідно до статутних завдань.

26. Рішення центральної ради є обов’язковими для виконання всіма членами партії, у тому числі членами партійних фракцій (груп) в органах державної влади та місцевого самоврядування.

27. Персональні питання можуть розглядатися без присутності осіб, котрих вони стосуються після дворазової неявки останніх на засідання центрального проводу.

28. Член центральної ради, який без поважних причин не брав участі більше як у трьох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ній. Поважність причин відсутності визначається центральною контрольно-ревізійною комісією, до якої з таким поданням звертається керівник центрального секретаріату, який відповідає за підготовку засідань центральної ради. На підставі висновку центральної контрольно-ревізійної комісії на засіданні центральної ради констатується факт вибуття з її членів (крім голів крайових організацій). До голови крайової організації, у разі його відсутності на засіданнях центральної ради без поважних причин більше трьох раз поспіль, може бути застосовано партійне стягнення, або як крайня міра - виключення з партії. У разі вибуття, з різних підстав, зі складу центральної ради (центральної контрольно-ревізійної комісії) половини її членів, центральна рада зобов’язана скликати черговий з’їзд. Таке рішення повинно бути ухвалене до того часу, як загальна кількість центральної ради (центральної контрольно-ревізійної комісії) зменшиться до граничної чисельності - половина від загальної кількості членів органу плюс один член.

29. Члени центральної ради, за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами, невиконання рішень з’їзду, можуть бути відкликані з цих посад, або усунуті від виконання своїх повноважень чи виключені з партії, рішенням з’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх делегатів з’їзду, або усунуті від виконання своїх повноважень чи виключені з партії, рішенням центральної ради, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх членів центральної ради.

30. Рішення центральної ради можуть бути оскаржені членами партії, або крайовими, місцевими організаціями до центральної контрольно-ревізійної комісії упродовж 30 діб, або до наступного з’їзду.

 

Центральний провід

31. У період між з’їздами та засіданнями центральної ради поточною діяльністю партії керує центральний провід. Члени центрального проводу обираються зі складу центральної ради на термін повноважень останньої та в разі необхідності можуть бути відкликані. До складу центрального проводу входять: за посадою - голова партії, його заступники, голова ради колегій, голова партійної фракції (групи) у Верховній Раді України (за наявністю такої), а також члени центрального проводу, безпосередньо обрані центральною радою. Кількість членів Центрального проводу, що входять в нього за посадою, за чисельністю не повинна перевищувати половини його складу. Центральний провід очолює голова партії.

32. Засідання центрального проводу скликаються не рідше одного разу на місяць за рішенням голови партії чи за ініціативою 1/3 членів центрального проводу; вони можуть також скликатися за рішенням центральної контрольно-ревізійної комісії (в порядку, передбаченому ст.50 цього Статуту).

Засідання центрального проводу є чинними (правоспроможними) у разі присутності на них більше половини членів центрального проводу. У засіданнях центрального проводу мають право брати участь із правом дорадчого голосу (не впливаючи на кворум) - інші члени центральної ради, голова та члени центральної контрольно-ревізійної комісії, а також голови колегій. Рішення центрального проводу приймаються на його засіданнях та є чинними (правоспроможними), якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів центрального проводу (крім рішень про відкликання та виключення з партії посадових осіб - такі рішення ухвалюються 2/3 голосів від присутніх на засіданні членів центрального проводу). Процедура голосування визначається центральним проводом.

Засідання центрального проводу можуть бути проведені шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, що підтверджується протоколом засідання, підписаним головою та секретарем.

Засідання центрального проводу веде Голова партії, а під час його відсутності – один із заступників.

Центральний провід підпорядкований центральній раді та з’їзду й у своїй діяльності при вирішенні справ керується Статутом, Програмою, рішеннями з’їзду та центральної ради.

33. Центральний провід:

1) організовує виконання рішень з’їзду та центральної ради, в період між її засіданнями визначає тактику партійної діяльності;

2) скликає засідання центральної ради та партійних з’їздів, встановлює норму представництва крайових організацій на з’їзді, виходячи з їх чисельності на день прийняття рішення про скликання з’їзду, та призначає дату його проведення;

3) погоджує рішення зборів (конференції) крайових та місцевих організацій партії про висування кандидатів у депутати від цих організацій;

4) здійснює оперативне керівництво та координацію діяльності організацій партії та може вносити пропозиції щодо розгляду питань цими організаціями;

5) аналізує та узагальнює практику партійного будівництва, доводить її до відома організацій партії, а також може вносити пропозиції щодо кандидатур керівників та кадрового складу всіх органів партії;

6) робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя України, які розкривають позицію партії щодо поточної політичної ситуації в Україні та узгоджуються із заявами з’їзду та центральної ради;

7) організовує наукове та фінансове забезпечення діяльності партії;

8) представляє партію у стосунках з іншими партіями, органами державної влади, організовує й підтримує контакти з іншими партіями, встановлює міжнародні зв’язки партії;

9) сприяє діяльності партійної фракції (групи) у Верховній Раді України;

10) координує взаємодію народних депутатів України - членів партії та центральних керівних органів партії з органами місцевої влади,  партійними фракціями (групами) у місцевих радах;

11) організовує взаємодію партії з політичними та виборчими блоками, учасником яких є чи може бути партія;

12) делегує повноваження по утворенню виборчих блоків, коаліцій та інших об’єднань політичних партій на місцевому рівні крайовим організаціям;

13) готує проект виборчого списку партії на виборах народних депутатів України та подає його на затвердження з’їзду;

14) затверджує склад Виборчого штабу УРП;

15) затверджує розмір вступних та членських внесків, а також вирішує питання щодо передачі коштів і майна партії крайовим та місцевим організаціям;

16) створює у складі центрального секретаріату, як відокремлений підрозділ, прес-центр партії, затверджує його структуру, штатний розклад, здійснює загальне керівництво його діяльністю, призначає та звільняє прес-секретаря партії;

17) відповідно до рішень центральної ради, здійснює делеговані повноваження останньої та звітує перед нею;

18) може ухвалювати рішення щодо прийняття до партії нових членів та щодо припинення членства в партії. Рішення про прийняття до партії набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.66 цього Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх членів центрального проводу;

19) приймає ухвалу про проведення контрольно-ревізійною комісією щорічного внутрішнього фінансового аудиту діяльності партії, а також проходження зовнішнього незалежного фінансового аудиту у випадках, передбачених законодавством України.

20) може доручити голові партії, у передбачених законодавством випадках, приймати рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та залучати аудиторську фірму у встановленому законодавством порядку.

21) вирішує інші питання поточної діяльності партії в межах статутних завдань.

34. Рішення центрального проводу, ухвалені в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання всіма членами партії, у тому числі членами фракцій, партійних груп в органах державної влади та місцевого самоврядування.

35. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, котрих вони стосуються. Після дворазової неявки останніх без поважних причин питання вирішуються без їх присутності.

36. Член центрального проводу, який без поважних причин не брав участі більше як у трьох засіданнях поспіль, позбавляється членства в ньому. Поважність причин відсутності визначається центральною контрольно-ревізійною комісією, до якої з таким поданням звертається керівник центрального секретаріату, який відповідає за підготовку засідань центрального проводу. На підставі висновку центральної контрольно-ревізійної комісії на засіданні центрального проводу констатується факт вибуття з його членів. У разі вибуття зі складу центрального проводу його члена, центральна рада, з числа своїх членів, обирає іншого члена центрального проводу. Член центрального проводу може бути виключений з партії рішенням центрального проводу чи центральної ради, або з’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 присутніх членів центральної ради, центрального проводу чи делегатів з’їзду.

37. Рішення центрального проводу можуть бути оскаржені членами партії, або крайовими (місцевими) організаціями до центральної ради чи центральної контрольно-ревізійної комісії упродовж 30 діб, або до наступного з’їзду.

 

Голова партії та його заступники

38. У період між з’їздами, засіданнями центральної ради та центрального проводу, поточною діяльністю партії керує голова партії, який є вищою керівною особою партії. Голова партії обирається зі складу центральної ради на термін повноважень останньої та в разі необхідності може бути відкликаний. Заступники голови партії обираються зі складу центральної ради на термін повноважень останньої та в разі необхідності можуть бути відкликані. Голова партії та його заступники входять до складу центральної ради та центрального проводу - за посадою. Голова партії підпорядкований центральній раді та з’їзду й зобов’язаний виконувати рішення цих органів. Заступники голови партії підпорядковані голові партії, центральній раді та з’їзду й зобов’язані виконувати рішення цих органів та розпорядження голови партії.

39. Голова партії:

1) без доручення представляє партію у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні та інших зовнішніх стосунках;

2) має право підпису будь-яких документів та вчинення будь-яких дій від імені партії (у тому числі фінансового, майнового й немайнового характеру);

3) має право робити заяви, звернення, публічні виступи тощо від імені партії, центральної ради та центрального проводу;

4) відкриває рахунки у банківських установах;

5) ініціює скликання з’їздів, скликає засідання центральної ради та центрального проводу, організовує їх підготовку та головує на них;

6) вносить пропозиції до порядку денного засідань центральної ради та центрального проводу;

7) здійснює загальний контроль за діяльністю центрального секретаріату та прес-центру;

8) здійснює поточний контроль фінансових та матеріальних коштів партії;

9) ініціює утворення оргкомітету з’їзду чи делегує ці повноваження;

10) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень з’їзду та центральної ради, визначеної ними політики;

11) може надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів партії;

12) відповідно до рішень центральної ради, здійснює делеговані повноваження останньої та звітує перед нею;

13) може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, іншим членам центральної ради чи центрального проводу;

14) має право, з поважних причин, тимчасово, на час своєї відсутності, покласти виконання обов’язків голови партії на одного із своїх заступників, з обов’язковим документальним оформленням акту передачі посади та партійних атрибутів, ухваленням відповідного рішення, зазначенням підстав, встановленням обмежень у часі та обмежень у повноваженнях.

У заступників голови партії немає окремих повноважень крім тих, які визначені головою партії та центральною радою в межах Статуту.

Голова партії та його заступники, за дії несумісні зі Статутом та програмними документами, невиконання рішень з’їзду та центральної ради, можуть бути виключені з партії, усунуті від виконання своїх повноважень, або відкликані з цих посад, рішенням центральної ради або з’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх членів центральної ради чи делегатів з’їзду.

Центральний секретаріат

40. Організаційно-технічне забезпечення діяльності партії, її органів, практичне та фінансове забезпечення виконання рішень керівних органів здійснює виконавчий орган - центральний секретаріат. Центральний секретаріат у своїй діяльності підпорядкований центральному проводу, центральній раді, з’їзду та діє відповідно до чинного Статуту та “Положення про виконавчі органи”.

41. Центральний секретаріат:

1) здійснює організаційно-технічне забезпечення функціонування керівних органів партії;

2) організовує та здійснює аналітично-інформаційну роботу в партії;

3) організовує добір, підготовку й перепідготовку кадрів партії;

4) організовує та проводить навчально-методичну роботу в партії;

5) організовує підготовку та проведення виборчих та рекламних кампаній;

6) веде облік організацій партії та їхнього персонального складу;

7) веде та зберігає загальнопартійну документацію;

8) готує питання, що виносяться на засідання центральної ради та центрального проводу;

9) забезпечує оприлюднення звіту партії за поточний рік;

10) в межах, делегованих центральною радою, розпоряджається коштами та майном партії, призначає матеріально-відповідальних осіб;

11) здійснює методичний контроль та загальне керівництво секретаріатами організацій;

12) веде фінансово-господарську діяльність партії та виконує інші виконавчі функції;

13) за дорученням голови партії укладає та підписує цивільно-правові угоди, документи майнового характеру (крім фінансових), необхідні для забезпечення функціонування статутних органів партії;

14) на виконання рішення центральної ради про заснування - готує документи та реєструє засоби масової інформації й організації партії;

15) за дорученням голови партії розробляє, виготовляє та зберігає печатку, штампи, фірмові бланки з найменуванням партії;

16) за дорученням голови партії здійснює загальне керівництво діяльністю та координує роботу засобів масової інформації й організацій, які засновані та належать партії;

17) розробляє та подає на затвердження центральної ради кошторис (бюджет) витрат партії на наступний рік;

18) погоджує кошторис (бюджет) витрат організацій партії на наступний рік;

19) веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності партії, організовує облік сплати членських внесків, збирає та обліковує членські внески керівництва партії та інші фінансові надходження, звітує перед відповідними органами згідно діючого законодавства та виконує інші функції, визначені центральною радою.

42. Керівник центрального секретаріату партії обирається на термін повноважень центральної ради з числа її членів та в разі необхідності може бути відкликаний, а також може обиратися до центрального проводу. Він підпорядковується центральній раді та центральному проводу.

Керівник центрального секретаріату:

1) несе особисту відповідальність перед головою партії за зберігання та використання печатки, штампів, фірмових номерних бланків, іншої документації суворої звітності, а також коштів і майна партії;

2)  узгоджує з головою партії всі свої дії, інформує та погоджує фінансові та майнові питання, погоджує кадрові призначення, надає йому допомогу в підготовці документів від імені партії та обов’язково засвідчує його підпис печаткою партії, яка зберігається в центральному секретаріаті відповідно до законодавства України;

3) призначає керівників підрозділів центрального секретаріату за погодженням з головою партії. Секретарі та секретаріати організацій партії по лінії виконавчих органів підзвітні та підконтрольні керівнику центрального секретаріату;

4) здійснює організаційно-технічне керівництво роботою виконавчих органів партії, приймає на роботу та звільняє з роботи, з наступним затвердженням головою партії, штатних та позаштатних працівників центрального секретаріату, а також штатних працівників консультативно-дорадчих органів (колегій) у відповідності до КЗпП України. На штатних працівників усіх цих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування. Працівники всіх органів партії, за можливістю, повинні бути членами партії.

5) для виконання своїх повноважень видає накази та розпорядження;

6) має право підпису цивільно-правових (крім фінансових) документів партії майнового, немайнового та господарського характеру відповідно до “Положення про виконавчі органи”;

7) виступає від імені партії учасником цивільно-правових відносин, а також захищає інтереси партії та її членів у судових органах України;

8) має право давати доручення секретарям партійних організацій всіх рівнів з питань, що стосуються виконання рішень керівних органів партії;

9) має право засвідчувати документи своїм підписом та печаткою партії.

43. Прес-центр є відокремленим підрозділом центрального секретаріату та займається:

1) висвітленням діяльності партії у засобах масової інформації та соцмережах;

2) організацією прес-конференцій керівництва партії;

3) популяризацією ініціатив партії;

4) інформаційним творенням та захистом гідного іміджу партії.

 Прес-секретар, який керує діяльністю прес-центру, підпорядкований голові партії, а з питань забезпечення повноцінної діяльності прес-центру - керівнику центрального секретаріату.

Прес-центр у своїй діяльності керується чинним Статутом, “Положенням про прес-центр”, рішеннями з’їзду, центральної ради та центрального проводу.

Прес-секретар повинен бути членом партії.

44. Центральний секретаріат має право орендувати необхідне для її діяльності рухоме та нерухоме майно.

45. Керівник центрального секретаріату, за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами, невиконання рішень керівних органів партії, може бути виключений із партії, усунений від виконання своїх повноважень та відкликаний з посади рішенням, ухваленим не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх членів центральної ради або делегатів з’їзду.

 

Контрольно-ревізійні органи

46. Контрольно-ревізійні комісії є органами, які контролюють і перевіряють статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність партії, виступають, разом із радами старійшин (у разі їх створення), арбітром у внутрішньопартійних спорах і конфліктах, здійснюють контроль за дотриманням партійної дисципліни й етики та діють відповідно до цього Статуту та “Положення про контрольно-ревізійні органи”.

47. До контрольно-ревізійних органів належать: центральна контрольно-ревізійна комісія та контрольно-ревізійні комісії крайових, місцевих (районних, міських (крім міст Києва та Севастополя), районних у містах), первинних організацій. Організаційно-технічне забезпечення діяльності центральної контрольно-ревізійної комісії здійснюється центральним секретаріатом.

48. Члени центральної контрольно-ревізійної комісії обираються з’їздом терміном до 3 (трьох) років та в разі необхідності можуть бути з’їздом відкликані. Голова центральної контрольно-ревізійної комісії та його заступник обираються на засіданні центральної контрольно-ревізійної комісії зі складу її членів простою більшістю голосів.

49. Член контрольно-ревізійних органів будь-якого рівня не може входити до складу керівних та виконавчих органів чи бути працівником виконавчих органів усіх рівнів, але має право працювати у колегіях партії.

50. Голова та члени центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях центральної ради, центрального проводу та конференціях (зборах) партійних організацій усіх рівнів із правом дорадчого голосу. Центральна контрольно-ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання надзвичайних засідань (конференцій, зборів) відповідних партійних органів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам партії або виявлено зловживання з боку її посадових осіб.

51. Члени контрольно-ревізійних комісій крайових, місцевих (районних, міських (крім міст Києва та Севастополя), районних у містах), первинних організацій партії обираються на відповідних партійних конференціях (зборах) і мають право брати участь у засіданнях, конференціях та зборах усіх партійних організацій відповідного крайового та нижчих рівнів із правом дорадчого голосу. Контрольно-ревізійна комісія крайової організації зобов’язана вимагати скликання надзвичайних засідань ради або конференцій (зборів) відповідної партійної організації, якщо виникла загроза суттєвим інтересам партії чи її окремої організації або виявлено зловживання з боку її посадових осіб.

52. Діяльність центральної контрольно-ревізійної комісії та контрольно-ревізійних комісій крайових (місцевих) організацій регламентується цим Статутом та “Положенням про контрольно-ревізійні органи”.

Засідання центральної контрольно-ревізійної комісії та контрольно-ревізійних комісій організацій є чинними (правоспроможними) за умови участі в них більше половини їх складу. Рішення цих комісій ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів відповідних контрольно-ревізійних комісій. Члени контрольно-ревізійних органів за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами, можуть бути виключені з партії, усунуті від виконання своїх повноважень, або відкликані з цих посад, рішенням з’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів з’їзду.

53. За ухвалою центрального проводу партії контрольно-ревізійна комісія проводить щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності партії.

Контрольно-ревізійна комісія має право для виконання своїх обов’язків безперешкодно одержувати від керівних органів і членів партії всю інформацію, що стосується статутної, фінансової та внутрішньогосподарської діяльності партійної організації, якою обрано контрольно-ревізійну комісію, та всіх організацій нижчого рівня.

 

Консультативно-дорадчі органи

54. До консультативно-дорадчих органів належать: рада колегій, партійна фракція (група) у Верховній Раді України та у представницьких органах влади.

Колегії та рада колегій

55. З основних напрямків суспільного життя України створюються колегії та рада колегій, які діють відповідно до Статуту та “Положення про колегії”.

56. Колегію очолює голова колегії, який призначається та звільняється центральною радою чи центральним проводом за поданням голови ради колегій. Для координації роботи колегій створюється рада колегій, яка складається з голів колегій. Раду колегій очолює голова ради колегій, який обирається центральною радою на термін повноважень останньої та в разі необхідності може бути відкликаний із посади. За рішенням ради крайової (місцевої) організації може бути утворена колегія організації, або підрозділ колегії партії. Ці колегії та підрозділи підпорядковуються раді колегій партії.

57. Членами колегій, як правило, є висококваліфіковані досвідчені фахівці з різних питань державного та суспільного життя держави, які мають достатній рівень підготовки, а також депутати рад усіх рівнів та народні депутати України. Залучення спеціалістів до роботи в колегіях здійснюється головою партії та членами центральної ради. Голови колегій повинні бути членами партії. Члени колегій можуть бути безпартійними. Штатні працівники колегій можуть не бути членами партії. Колегії готують пропозиції у вигляді законопроектів, програмних, пропагандистських та інших документів, які висвітлюють ставлення партії та її наміри щодо певних питань суспільного та економічного життя країни, ведуть пошук і рекомендують керівним органам кадри для роботи в органах виконавчої та представницької влади всіх рівнів, готують аналітичні матеріали, інформують членів партії та ЗМІ про актуальні проблеми життя країни.

 

Партійні фракції (групи)

58. Партійна фракція (група) створюється відповідно до законодавства України у Верховні Раді України за рішенням центральної ради, а партійні фракції (групи) у представницьких органах влади за рішенням ради відповідної партійної організації на термін депутатських повноважень. Загальна кількість членів партійної фракції (групи) обмежується кількістю народних депутатів України, депутатів відповідних рад. Членами партійних фракцій (груп) можуть бути народні депутати України, депутати у представницьких органах влади.

59. Членство у партійній фракції (групі) є фіксованим. Члени партії - депутати представницьких органів усіх рівнів за рішенням ради організації повинні утворити депутатські фракції (групи), або увійти до складу фракції (групи), створеної партіями-партнерами по блоку чи коаліції. Кожен член партії, який є депутатом, зобов’язаний увійти до складу партійної фракції (групи) та виконувати в ній рішення партії. Діяльність партійних фракцій (груп) повинна узгоджуватись із керівними органами партії та регулюється Статутом. Наслідком самостійного (неузгодженого з рішенням партії) переходу в іншу фракцію (групу), позиція якої розходиться з позицією партії, є припинення членства в партії в порядку, встановленому ст.66 Статуту.

60. Будь-які документи партійної фракції (групи) є дорадчими, але обов’язковими для розгляду на з’їзді, центральній раді, центральному проводі або раді організації та вимагають ухвалення щодо них відповідного рішення. Партійна фракція (група) у Верховній Раді України співпрацює з партійними фракціями (групами) у представницьких органах влади, центральною радою, центральним проводом, радами партійних організацій та узгоджує свою позицію з ними. Рішення партійної фракції (групи) у Верховній Раді України є вищим за рішення партійних фракцій (груп) у представницьких органах влади. Рішення партійних фракцій (груп) у представницьких органах влади не можуть розходитись або суперечити рішенням партійної фракції (групи) у Верховній Раді України. Член партійної фракції (групи) у Верховній Раді України може брати участь у засіданнях центральної ради та центрального проводу з правом дорадчого голосу, для оголошення політичної резолюції або іншого політичного документа.

61. Голову партійної фракції (групи) у Верховній Раді України, за погодженням із членами партії - народними депутатами України призначає центральна рада, а голову партійної фракції (групи) представницьких органів влади - рада відповідної партійної організації.

62. Фракція (група) не становить окремої партійної організації. Кожен її член має належати до однієї з партійних організацій.

 

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ, ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ

63. Членом партії може бути лише громадянин України, який досяг 18 років, відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, є дієздатним у правовому відношенні, на належному рівні ознайомлений із Програмою та Статутом, визнає та дотримується їх, поінформований про ідеологічні засади й історію партії, підтримує її матеріально, своєю діяльністю сприяє досягненню мети і здійсненню завдань партії та власноруч склав заяву про бажання стати членом партії.

Партія створює інститут прихильників, які можуть брати участь у діяльності партії, але з деяких поважних причин є позапартійними або членами інших об’єднань громадян.

Членство в партії є індивідуальним і фіксованим. Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях, або якщо Конституцією України та Законами України встановлено обмеження щодо членства в партії певних категорій осіб. На час перебування на посадах чи службі, стосовно яких законодавством України встановлено обмеження щодо членства в партії, громадяни тимчасово зупиняють чи припиняють своє членство в партії шляхом написання відповідної заяви. Членство в партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в партії.

64. Обов’язковою умовою фіксації членства в партії є наявність власноруч написаної заяви про бажання стати членом цієї партії.

Формою фіксації членства є: заява про вступ у партію, партійний квиток та обов’язкове перебування на обліку в первинній (місцевій) партійній організації за місцем проживання або роботи, яке фіксується у картці партійного обліку.

65. Вступ до партії здійснюється на підставі власноруч написаної заяви, зачитаної вголос кандидатом особисто під час засідання органу, який приймає до партії, за рекомендацією, як мінімум, одного члена партії. Кандидат у члени партії заздалегідь, до початку засідання органу, який приймає до партії, надає секретарю партійної організації анкетні дані, основні положення яких мають підтверджуватися документально. Після подання заяви про вступ, особа набуває статусу кандидата у члени партії та має право брати участь у всіх відкритих заходах партії поряд із членами партії, але без права голосу. Оформлення документів та перевірку анкетних даних кандидата здійснює секретаріат організації. Порядок прийому та оформлення документів, наданих кандидатом, регулюється “Положенням про членство”. Термін оформлення документів та перевірки анкетних даних встановлюється безпосередньо керівним органом, який здійснює прийом у партію, але не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців.

Член партії, який дає рекомендацію кандидату, несе особисту відповідальність перед партією за особу, рекомендовану ним до її складу. Порядок накладання та види такої відповідальності регламентуються “Положенням про членство”.

Член партії, який дає рекомендацію, зобов’язаний:

- заздалегідь надати кандидатові для ознайомлення та вивчення Статут, Програму, інші документи, поінформувати його про історію та ідеологічні засади партії;

- проконтролювати рівень знань кандидатом Статуту та Програми, переконатись у тому, що кандидат їх визнає та підтримує;

- поінформувати кандидата про документацію та анкетну інформацію, яку потрібно подати при вступі до партії, надати кандидатові необхідні форми документів, проконтролювати правильність їх заповнення;

- дати характеристику кандидатові, оголосивши її на засіданні органу, який приймає у партію.

Рішення щодо прийняття кандидата в члени партії ухвалює керівний орган відповідної організації партії, в його присутності. Після ухвалення такого рішення член партії зобов’язаний особисто стати на партійний облік до первинної (місцевої) партійної організації за місцем проживання чи роботи. Не допускається постановка члена партії на облік до партійної організації вищого рівня, оминаючи організацію нижчого рівня, якщо така створена, а також прийому до партії та постановки на облік заочно, за відсутності кандидата. Після прийняття рішення, заява про вступ у партію передається на зберігання секретарю партійної організації, який заповнює відповідну картку партійного обліку. Особовий облік членів партії ведеться секретарями організацій на всіх структурних рівнях партії в порядку, визначеному “Положенням про членство”.

66. Порядок зупинення чи припинення членства в партії відбувається шляхом ухвалення керівним органом партії (організації) відповідного рішення, з підстав, визначених ст.72 Статуту.

Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності з моменту його ухвалення більшістю голосів керівного органу організації, який приймав у партію, але не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх на засіданні керівного органу організації. Зазначене рішення може бути оскаржене до керівного органу організації вищого рівня та (або) відповідної контрольно-ревізійної комісії упродовж 30 (тридцяти) днів від дня його ухвалення. Заява про оскарження має бути розглянута упродовж 30 (тридцяти) днів із часу отримання такої заяви. Членство в партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) яких було скасовано керівним органом організації вищого рівня, поновлюється з моменту скасування відповідного рішення, із збереженням партійного стажу.

Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії):

- членів контрольно-ревізійних комісій організацій приймається за погодженням із контрольно-ревізійною комісією організації вищого рівня, а членів центральної контрольно-ревізійної комісії - лише з’їздом партії, не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх делегатів з’їзду;

- секретаря партійної організації приймається за погодженням із центральним секретаріатом;

- голови та членів ради організації ухвалюється конференцією (зборами), не менше, ніж 2/3 голосів від кількості присутніх учасників конференції (зборів);

- голови партії та членів центральної ради ухвалюється центральною радою, або з’їздом, не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх членів центральної ради, або кількості присутніх делегатів з’їзду;

Припинення членства (за власним бажанням) відбувається шляхом подання особою власноруч написаної заяви про вихід із партії, ухвалення керівним органом партійної організації відповідного рішення про прийняття цієї заяви до відома та зняття особи з партійного обліку. Припинення членства (за власним бажанням) набирає чинності з дати отримання керівним органом партійної організації такої заяви або інформації. Керівний орган лише приймає цю інформацію до відома та не має права обмежувати права громадян на добровільний вихід із лав партії. Припинення членства в партії передбачає: зняття такої особи з партійного обліку, а також здійснення відповідного напису на заяві про вступ у партію. Рішення про прийом у партію особи, яка за власним бажанням припиняла членство в партії, має право ухвалювати керівний орган відповідної партійної організації, не раніше ніж через 1 рік після припинення особою членства, та лише після надання цією особою обґрунтованих пояснень своїх попередніх дій, але без збереження партійного стажу.

Припинення членства в партії (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу органів партії, куди її було обрано чи призначено, та документальне оформлення секретарем організації зняття з партійного обліку.

Зупинення (тимчасове) членства відбувається шляхом подання членом партії власноруч написаної відповідної заяви про тимчасове зупинення членства, з обов’язковим зазначенням підстав такого зупинення та ухвалення керівним органом партійної організації відповідного рішення про прийняття цієї заяви до відома. Після повернення таких осіб у партію в них зберігається партійний стаж.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ,

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ЧИ ЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ

67. Права та обов’язки членів партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом та “Положенням про членство”.

68. Член партії має право:

1) брати участь у статутній діяльності партії;

2) об’єднуватись разом з іншими членами партії в первинну організацію;

3) із поважних причин виходити зі складу одних партійних організацій і входити до складу інших;

4) вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов’язані з діяльністю партії, та вживати заходів щодо їх вирішення;

5) безпосередньо брати участь у виробленні й реалізації політики партії;

6) вільно висловлювати свої погляди й обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після ухвалення рішень партійними органами;

7) висувати та обирати кандидатів, бути обраним до будь-якого виборного органу партії, а також брати участь у керівництві партії в інших формах, передбачених цим Статутом;

8) подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені партії до представницьких органів влади всіх рівнів;

9) отримувати інформацію із загальних питань діяльності партії;

10) подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого партійного органу. Усі партійні органи та керівні особи партії зобов’язані розглянути заяви, запити, звернення, пропозиції, апеляції членів партії, якщо вони згідно з цим Статутом мають такі повноваження, не пізніше ніж у 30-денний (тридцятиденний) термін після їх отримання та надати на них мотивовану відповідь (на прохання заявника - письмово);

11) при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи партії - оскаржити це рішення до керівних органів партії вищого рівня, а щодо членства в партії - оскаржити рішення чи дії як до керівних органів вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів;

12) за власною ініціативою припинити чи тимчасово зупинити членство в партії на підставі власноруч написаної письмової заяви.

13) розраховувати на політичну підтримку і захист з боку партії своєї честі і гідності від необґрунтованих звинувачень і переслідувань з приводу його партійної діяльності, за політичні переконання і погляди.

69. Кожен член партії зобов’язаний:

1) дотримуватись Статуту та Програми партії;

2) сприяти поширенню ідей та цінностей партії;

3) виконувати рішення керівних органів партії;

4) брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах партії;

5) надавати всебічну допомогу на виборах до органів державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються партією, сприяти їх перемозі;

6) дбати про зміцнення авторитету партії;

7) дотримуватися партійної дисципліни, норм моралі, етики та ділової конструктивної критики;

8) бути членом партійної фракції (групи), утвореної представниками партії в представницьких органах державної влади та місцевого самоврядування, в разі його обрання до такого органу;

9) всебічно підтримувати періодичні партійні видання;

10) тимчасово зупинити членство в партії на період обіймання посад, перебування на яких, згідно з законодавством, є несумісним із членством у політичних партіях;

11) регулярно сплачувати членські внески, до тієї організації, де він перебуває на партійному обліку, в розмірі та порядку, встановленому “Положенням про членство в партії”;

12) перебувати на обліку в первинній або місцевій (якщо не існує первинної) організації.

70. Члени партії, які були обрані депутатами представницьких органів усіх рівнів за списками партії чи на одномандатних округах, та працюють у фракції, утвореної за участю партійної організації, повинні звітувати про свою діяльність перед цією партійною організацією, а якщо діяльність цих депутатів суперечить Програмі та Статуту партії, завдає значної шкоди іміджу партії, то вони можуть бути відкликані із представницьких органів, або виключені з партії рішенням центральної ради чи з’їзду.

71. До члена партії можуть бути застосовані партійні заохочення (вручення почесної відзнаки, почесної грамоти, подяки) та партійні стягнення (винесення догани, попередження), згідно з “Положенням про членство в партії”. Члени партії заохочуються за зразкове виконання та сумлінне ставлення до покладених на них обов’язків, ініціативу в розбудові партії, високу активність та творчий підхід у роботі. До члена партії, який порушив Статут чи Програму, чим завдав шкоди діяльності партії, або не сплачує членські внески без поважних причин упродовж трьох місяців поспіль, може бути застосовано партійне стягнення.

72. Підстави припинення членства в партії:

- членство в партії припиняється, без права на поновлення упродовж 1 (одного) року та без збереження партійного стажу, внаслідок подання відповідної власноруч написаної заяви про припинення членства в партії (заяви про вихід із лав партії, заяви про свою позапартійність, заяви про небажання бути членом цієї партії) до керівного органу партійної організації, де член партії перебуває на партійному обліку, або шляхом публічного оприлюднення такої заяви через будь-які засоби інформації. Членство в партії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена партії на будь-яких виборних посадах  партії. Дія цього пункту не поширюється на членів партії, обраних на посади голови та заступника голови партії. Членство в партії зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового голови чи його заступника.

- членство в партії припиняється внаслідок невиконання рішень керівних органів партії та її організацій;

- членство припиняється внаслідок грубого порушення, невизнання та невиконання норм Статуту чи Програми;

- членство припиняється внаслідок втрати організаційного зв’язку з партією;

- членство припиняється внаслідок діяльності, яка завдає шкоди репутації партії, розкольницьких або інших протиправних нестатутних дій.

Неприпустимими є виступи членів партії з критикою прийнятих партійних рішень в позапартійних засобах масової інформації та позапартійних аудиторіях.

 

Порядок створення, загальна структура та повноваження організацій партії та її первинних осередків

73. Організації партії утворюються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. До складу організацій партії входять крайові, місцеві та первинні організації.

74. Крайовою організацією є партійна організація: Автономної республіки Крим; області; міста Києва; міста Севастополя. Місцевою організацією є партійна організація: міста (крім організацій міст Києва та Севастополя); району; району в місті. Первинною організацією є партійна організація: села; селища; первинного осередку у районі міста чи первинного осередку міста (без районного поділу).

75. Місцеві організації входять до складу відповідних крайових організацій та підпорядковуються їм. Первинні організації входять до складу відповідних місцевих організацій та підпорядковуються їм.

76. Кожна організація обліковує всі організації, що входять до її складу, та є по відношенню до них організацією вищого рівня. Для кожної організації, керівними органами вищого рівня є центральні керівні органи, а також керівні органи організацій вищого рівня. Крайові організації по відношенню до місцевих та первинних організацій є організаціями вищого рівня, а місцеві по відношенню до первинних є організаціями вищого рівня. Місцеві організації, які діють у адміністративно-територіальних одиницях нижнього рівня, входять до складу місцевих і крайових організацій, що діють у адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

77. Організація повинна бути зареєстрована відповідно до законодавства та має право діяти тільки після її визнання центральною радою.

До центрального секретаріату обов’язково надаються ксерокопії документів, що посвідчують реєстрацію організації, взяття її на облік в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Крайові організації

78. Крайовими організаціями партії є її організації в Автономній Республіці Крим, в областях України, у містах Київ та Севастополь.

Крайова організація в області складається з районних та міських (міст обласного значення) організацій. Крайова організація в АРК складається з районних та міських (міст республіканського значення) організацій. Крайові організації в містах Київ та Севастополь складаються з районних у цих містах організацій.

Крайові організації утворюються на установчих зборах (конференціях) за попереднім рішенням центральної ради.

Рішення установчих зборів (конференції) про утворення крайової організації затверджується центральною радою.

Крайова організація набуває статусу організації після її визнання та взяття на облік рішенням центральної ради. До ухвалення зазначеного рішення жодна новоутворена крайова організація не є організацією партії.

За рішенням центральної ради крайова організація реєструється у встановленому законодавством порядку та набуває статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

Крайова організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну печатку, штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням.

Крайові організації підлягають обліку в центральному секретаріаті.

Крайова організація веде партійний облік відповідних підпорядкованих їй місцевих та первинних організацій, а також членів партії.

79. Крайові організації, в установленому порядку:

- організовують виконання програмних документів партії, рішень її керівних органів та своїх власних;

- беруть участь у виробленні й реалізації політики партії;

- розробляють і втілюють стратегію та тактику розв’язання актуальних проблем на відповідній території;

- координують роботу тих місцевих організацій, які входять до їхнього складу, надають їм допомогу в розв’язанні актуальних та перспективних проблем на відповідній території;

- співпрацюють із громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та релігійними конфесіями;

- висувають та затверджують виборчий список своїх кандидатів на виборні посади до органів місцевого самоврядування та місцевих рад (Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських) з урахуванням розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів до місцевих рад від крайової організації партії і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

- організують виборчі кампанії партії на відповідній території;

- пропонують своїх активістів до керівних органів партії;

- виступають учасниками цивільно-правових відносин, набувають майнові та немайнові права; для забезпечення партійної діяльності, засновують засоби масової інформації та організації, створення яких не заборонено законодавством України;

- визначають шляхи використання вступних і членських внесків та інших законних фінансових надходжень;

- оприлюднюють свою позицію.

80. Рішення центральних керівних органів із програмних, статутних та виборних питань є обов’язковими для виконання крайовою організацією. За наявності об’єктивних перешкод для виконання інших рішень центральних керівних органів, рада чи провід крайової організації має звернутися до центральної ради із вмотивованим поясненням. Центральна рада може звільнити крайову організацію від виконання цього рішення або підтвердити обов’язковість його виконання.

81. Керівними органами крайової організації є збори (конференція), рада та провід.

Найвищим керівним органом крайової організації є збори (конференція). Збори (конференції) бувають чергові та позачергові. Чергові збори (конференція) скликаються радою крайової організації не рідше одного разу на рік. Чергові та позачергові збори (конференція) скликаються за рішенням ради чи проводу крайової організації або на вимогу не менше 1/3 організацій, які безпосередньо входять до її складу, що підтверджується відповідними рішеннями зборів (конференцій) цих організацій. Збори (конференція) можуть також бути скликані за рішенням керівних органів партії.

82. Делегати чергових зборів (конференцій) крайової організації обираються черговими зборами (конференціями) місцевих організацій. Норми представництва делегатів зборів (конференцій)  місцевих організацій встановлюються радою крайової організації. Делегатами зборів (конференцій)  крайової організації обов’язково повинні бути: голова крайової організації, голови місцевих організацій, що входять до складу цієї крайової організації, секретар крайової організації, голова контрольно-ревізійної комісії крайової організації.

Делегатами позачергових зборів (конференцій) є делегати попередніх чергових зборів (конференцій).

83. Збори (конференція) крайової організації є чинними (правоспроможними) за умови реєстрації для участі в них не менше 2/3 обраних делегатів. Усі рішення зборів (конференцій) крайової організації ухвалюються простою більшістю голосів від числа присутніх зареєстрованих делегатів (крім рішень щодо реорганізації, ліквідації, саморозпуску - такі рішення приймаються 2/3 голосів від кількості присутніх). Процедура голосування визначається зборами (конференцією).

84. Чергові збори (конференція) крайової організації:

1) визначає стратегію і тактику діяльності крайової організації, затверджує зміни в структурі її керівних органів;

2) визначає кількісний склад ради, обирає її членів (крім тих членів ради, які входять до її складу за посадою) терміном до 3 (трьох) років та відкликає їх у разі необхідності;

3) визначає кількісний склад контрольно-ревізійної комісії, обирає її голову та членів терміном до 3 (трьох) років та відкликає їх у разі необхідності;

4) заслуховує звіт контрольно-ревізійної комісії й ради крайової організації та дає оцінку їхньої роботи;

5) приймає рішення про створення секретаріату крайової організації партії;

6) за нормою представництва, встановленою центральною радою, обирає делегатів на з’їзд;

7) має право ухвалювати рішення про скликання зборів (конференцій) місцевих організацій, які входять до її складу;

8) може вносити до центральної ради пропозиції щодо виборчої політики партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;

9) висуває кандидатів до місцевих рад у багатомандатних та одномандатних виборчих округах згідно законодавства;

10) може ухвалювати рішення про прийняття до партії нових членів та про припинення членства в партії. Рішення про прийняття до партії набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.66 цього Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх учасників зборів (конференції);

11) у виняткових випадках, за погодженням із центральною радою, приймає рішення про припинення протистатутної діяльності первинної партійної організації разом з усуненням від виконання обов’язків голови відповідної організації та призначенням тимчасово виконуючого обов’язки голови, а також готує подання до центральної ради про застосування до місцевої партійної організації процедури припинення протистатутної діяльності у випадках грубих порушень Статуту та Програми з їх боку. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх учасників зборів (конференції);

12) реалізує право власності на майно та кошти крайової організації;

13) делегує секретаріату крайової організації функції по господарському управлінню коштами та майном крайової організації, а також, за поданням секретаря крайової організації, затверджує бюджет (кошторис витрат) організації на наступний рік;

14) делегує голові та раді окремі повноваження й функції в межах своєї компетенції та Статуту;

15) ухвалює рішення про заснування засобів масової інформації та організацій, для забезпечення партійної діяльності організації, створення яких не заборонено законодавством України;

16) обирає, терміном до 3 (трьох) років, головного редактора партійного видання (ЗМІ);

17) має право приймати рішення про реорганізацію, ліквідацію та саморозпуск крайової організації (таке рішення ухвалюється 2/3 голосів від кількості присутніх учасників зборів (конференції);

18) приймає інші рішення, спрямовані на реалізацію положень Статуту та Програми, в порядку й у спосіб, передбачені цим Статутом.

Позачергова конференція скликається для оперативного вирішення питань, віднесених до повноважень конференції, крім питань обрання керівних органів та членів контрольно-ревізійної комісії крайової організації, які вирішуються черговими зборами (конференцією).

85. Постійно діючим керівним органом крайової організації партії в період між зборами (конференціями) є рада крайової організації, яка обирається конференцією терміном до 3 (трьох) років.

До складу ради крайової організації входять: голови місцевих партійних організацій, що входять до складу крайової організації - за посадою, та виборні члени ради крайової організації, обрані конференцією.

Кількість членів ради визначається крайовою конференцією.

86. Рада крайової організації зобов’язана доводити до відома рад і проводів організацій партії нижчого рівня рішення та документи з’їзду, центральної ради, центрального проводу, а також рішення керівних органів цієї крайової організації.

Рада крайової організації проводить засідання не рідше одного разу на місяць, а в разі створення проводу крайової організації - не рідше одного разу на 6 (шість) місяців. Засідання ради крайової організації можуть скликатися за рішенням голови чи за ініціативою 1/3 членів ради крайової організації.

87. Засідання ради крайової організації є чинними (правоспроможними) за умови участі в них не менше половини членів ради. Рішення ради ухвалюються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У своїй діяльності при вирішенні справ крайової організації її рада керується Статутом та Програмою, а також рішеннями центральних керівних органів та конференцій крайової організації.

88. Рада крайової організації:

1) здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;

2) робить заяви від імені організації;

3) обирає зі свого складу, на термін повноважень ради, голову крайової організації, його заступників та секретаря крайової організації та може відкликати їх у разі необхідності;

4) може ухвалювати рішення про прийняття до партії нових членів та про припинення членства в партії. Рішення про прийняття до партії набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.75 цього Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від присутніх членів ради;

5) визначає виборчу політику на відповідній території, ставлення до питань місцевих референдумів;

6) пропонує кандидатів у депутати до Верховної Ради України та місцевих рад;

7) сприяє формуванню та координує діяльність партійних фракцій (груп) у Верховній раді Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах, міських, селищних та сільських регіональних представницьких органах місцевого самоврядування;

8) скликає збори (конференції) відповідної крайової організації, встановлює норми представництва на них місцевих організацій, які входять до складу даної крайової організації;

9) має право ухвалювати рішення про скликання зборів  (конференцій) місцевих організацій;

10) приймає рішення про створення місцевих та первинних організацій партії;

затверджує рішення установчих зборів (конференцій) про утворення місцевих та первинних організацій. До такого затвердження радою крайової організації жодна новоутворена місцева та первинна організація не визнається організацією партії;

приймає рішення про реєстрацію місцевих та первинних організацій партії та надання їм статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку. До прийняття такого рішення радою крайової організації жодна місцева та первиннаорганізація не може бути зареєстрована відповідно до законодавства;

11) приймає рішення про тимчасове звільнення від сплати членських внесків найбільш соціально незахищених членів партії;

12) може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників; визначає склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). На штатних працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування, і вони підпорядковуються секретарю крайової організації;

13) має право ухвалювати рішення про заснування засобів масової інформації та організацій, для забезпечення партійної діяльності організації, створення яких не заборонено законодавством України;

15) у разі необхідності, утворює провід крайової організації та обирає його персональний склад із числа членів ради крайової організації, а також делегує проводу частину своїх повноважень;

16) за поданням секретаря крайової організації, затверджує структуру та штатний розклад секретаріату крайової організації;

17) звітує (на зборах чи крайовій конференції) перед членами крайової організації за свою діяльність;

18) виконує інші функції, делеговані конференцією на виконання статутних завдань.

У питаннях організації виборів до Верховної Ради України, рішення центральних керівних органів є обов’язковими для виконання крайовою організацією в межах її повноважень. Рішення ради крайової організації з виборчих питань є обов’язковими для виконання місцевими організаціями.

89. Рада крайової організації може втручатись у справи будь-якої організації нижчого рівня, якщо дії цієї організації суперечать Статуту, Програмі або рішенням керівних органів вищого рівня.

У випадках порушень Статуту чи Програми, рішень керівних органів вищого рівня або дій, що зашкоджують здійсненню виборчої політики партії, рада крайової організації за погодженням із центральною радою скликає збори (конференцію) організації нижчого рівня. Для її підготовки та проведення рада крайової організації формує організаційний комітет з обов’язковим включенням до його складу представників крайової організації, контрольно-ревізійних органів і керівних органів відповідної організації нижчого рівня та надає йому повноваження здійснювати поточне керівництво цією організацією.

Рада крайової організації у вищевказаних випадках ухвалює, 2/3 голосів від кількості присутніх членів ради, рішення про примусове припинення протистатутної діяльності відповідної організації, усунення її голови від виконання своїх обов’язків, а також готує відповідне подання до центральної ради. Виконуючого обов’язки голови організації в таких випадках обирає рада цієї організації на термін до проведення зборів (конференції).

90. Для оперативного керівництва діяльністю крайової організації, на термін повноважень ради, з числа її членів утворюється провід крайової організації. Провід діє в межах повноважень, делегованих радою та визначених ст. 88 Статуту. До складу проводу входять - за посадою: голова крайової організації, його заступники, секретар крайової організації та керівник партійної фракції (групи) у відповідній раді, а також виборні члени проводу, які обираються простою більшістю голосів від загального складу ради. Засідання проводу скликаються головою крайової організації не рідше одного разу на місяць. Засідання проводу крайової організації є чинними (правоспроможними) за умови участі в них не менше половини членів проводу. Рішення проводу ухвалюються більшістю голосів членів проводу, присутніх на засіданні. Провід підпорядковується раді та зборам (конференції) й у своїй діяльності при вирішенні справ крайової організації керується Статутом, Програмою та рішеннями керівних органів вищого рівня.

91. Голова крайової організації обирається радою більшістю голосів від загального складу ради на термін повноважень ради.

Якщо жодна з висунутих кандидатур - членів партії - не набрала більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою крайової організації стає претендент, який набрав за результатами повторного голосування більшу кількість голосів.

92. Голова крайової організації:

1) організовує та здійснює керівництво діяльністю крайової організації, звітує перед нею, представляє її в центральних керівних органах та за посадою входить у центральну раду;

2) без доручення представляє крайову організацію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами та робить заяви від імені крайової організації;

3) має право підпису всіх (у тому числі фінансових) документів від імені крайової організації;

4) відкриває рахунки у банківських установах;

5) скликає збори (конференції), засідання ради та проводу крайової організації, організує підготовку та головує на них;

6) організовує ознайомлення членів крайової організації з документами та рішеннями центральних керівних органів партії;

7) доручає членам ради та проводу виконання окремих повноважень, що входять до його компетенції, та може делегувати частину своїх повноважень заступникові (заступникам);

8) підписує рішення конференцій, засідань ради та проводу крайової організації;

9) вирішує інші питання, здійснює керівництво організацією, несе відповідальність і звітує перед організацією за свою діяльність.

93. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності крайової організації та її органів, практичного та фінансового забезпечення виконання рішень центральних керівних органів, крайовою конференцією створюється виконавчий орган крайової організації - секретаріат крайової організації.

94. Секретаріат крайової організації:

1) забезпечує практичне функціонування статутних органів організації;

2) веде облік місцевих організацій та облік її членів, відповідно до “Положення про членство”;

3) готує питання, що виносяться на засідання ради та проводу крайової організації;

4) веде та зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;

5) веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі функції;

6) укладає цивільно-правові угоди майнового та немайнового характеру, необхідні для забезпечення функціонування статутних органів крайової організації, які підписує голова крайової організації;

7) на виконання рішення зборів (конференції) про заснування - готує документи для реєстрації засобів масової інформації крайової організації, створення яких не заборонено законодавством України;

8) виготовляє та зберігає печатку, штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням;

9) здійснює загальне керівництво діяльністю та координує роботу власних засобів масової інформації та організацій, створення яких не заборонено законодавством України, а також призначає та звільняє їхніх керівників (крім головного редактора партійного видання);

10) розробляє та подає на затвердження конференції зведений кошторис (бюджет) витрат крайової організації (з урахуванням витрат місцевих організацій, що входять до складу крайової організації) на наступний рік, попередньо погодивши його в центральному секретаріаті;

11) веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності організації, збирає й обліковує вступні та членські внески та інші фінансові надходження, звітує перед відповідними органами та виконує інші функції, визначені Статутом і “Положенням про виконавчі органи”;

12) здійснює інші функції, делеговані йому радою та центральним секретаріатом.

95. Рада крайової організації обирає, на термін своїх повноважень, секретаря крайової організації, затверджує структуру та штатний розклад секретаріату крайової організації.

96. Секретар крайової організації є членом ради та входить до складу проводу крайової організації за посадою, має право підпису цивільно-правових (крім фінансових) документів майнового, немайнового та господарського характеру відповідної крайової організації. Секретар крайової організації виступає від імені організації учасником цивільно-правових відносин, а також захищає інтереси організації та її членів у судових органах України.

Секретаріат крайової організації безпосередньо підпорядковується раді крайової організації, а по лінії виконавчих органів - центральному секретаріату. Секретаріат крайової організації діє відповідно до Статуту та “Положення про виконавчі органи”. Працівники секретаріату крайової організації приймаються на роботу та звільняються з роботи секретарем організації за погодженням із головою організації, і на них поширюється дія КЗпП, чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

Секретар крайової організації для ефективної роботи секретаріату та виконання організацією своїх повноважень співпрацює з головою організації, узгоджує з ним усі свої дії, інформує про фінансові та майнові питання, погоджує кадрові призначення, надає йому допомогу в підготовці документів від імені партійної організації та обов’язково засвідчує його підпис партійною печаткою організації, яка зберігається в секретаріаті крайової організації. Секретар крайової організації несе особисту відповідальність перед керівником центрального секретаріату та головою партії за зберігання та використання партійної печатки, штампів, фірмових номерних бланків крайової організації, іншої документації суворої звітності.

97. Джерелами коштів і майна крайової організації є:

- вступні та членські внески, сплата й розподіл яких визначаються “Положенням про членство”;

- відрахування організацій нижчого рівня та первинних осередків;

- добровільні пожертви українських громадян та юридичних осіб відповідно до законодавства України;

- кошти й майно, що надійшли від власних засобів масової інформації та організацій, створення яких не заборонено законодавством України, а також кошти й майно, що надійшли за рішенням центрального проводу.

98. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії крайової організації обираються конференцією, терміном до 3 (трьох) років, і діють відповідно до Статуту та “Положення про контрольно-ревізійні органи”. Контрольно-ревізійна комісія крайової організації здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, Програми, рішень партії та чинного законодавства в діяльності крайової організації, контролює й перевіряє статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики, виступає арбітром у внутрішньопартійних спорах і конфліктах, здійснює контроль за збиранням та витрачанням вступних та членських внесків, розглядає заяви, пропозиції, скарги членів організації та приймає рішення щодо них, зупиняє ті рішення керівних органів (крім зборів, конференцій) і осіб крайової організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням, апелює до центральних керівних органів або центральної контрольно-ревізійної комісії. Контрольно-ревізійна комісія крайової організації підзвітна та підконтрольна лише конференції крайової організації, а по лінії контрольно-ревізійних органів - голові центральної контрольно-ревізійної комісії.

Місцеві організації

99. У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць України створюються місцеві організації. До місцевих організацій належать: районні, міські (крім міст Києва та Севастополя), районні в містах.

Місцева організація утворюється за попереднім рішенням ради відповідної крайової організації на установчих зборах та набуває статусу місцевої організації після її затвердження та взяття на облік керівним органом тієї організації, до складу якої вона входить безпосередньо. До ухвалення таких рішень жодна новостворена місцева організація не є організацією партії.

Районна в місті та міська (у місті без районного поділу) організація складається з первинних організацій. Міська (у місті з районним поділом) організація складається з районних у місті організацій. Районна організація складається з міських (міст районного значення) та первинних (сільських, селищних) організацій. Місцева (районна, районна в містах Києві та Севастополі, міська міст обласного та республіканського в АРК значення) організація входить до складу відповідної крайової організації; місцева (міст районного значення) організація входить до складу місцевої (районної) організації; місцева (районна в місті, крім міст Києва та Севастополя) організація входить до складу відповідної місцевої (міської) організації.

За рішенням ради крайової організації та центральної ради, місцева організація повинна бути зареєстрована у встановленому законодавством порядку та може набувати статусу юридичної особи.

Місцева організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну печатку, штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням.

100. Місцева організація партії в своїй діяльності керується Статутом та Програмою, рішеннями керівних органів вищого рівня. Рішення всіх цих органів із програмних, статутних та виборчих питань є обов’язковими. За наявності об’єктивних перешкод для виконання інших рішень зазначених керівних органів, рада місцевої організації повинна звернутися до ради організації вищого рівня із вмотивованим поясненням. Рада організації вищого рівня може звільнити місцеву організацію від виконання цього рішення або підтвердити обов’язковість його виконання.

101. Місцеві організації, в установленому порядку:

- ведуть роботу по реалізації рішень керівних органів та програмних документів;

- беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого рівня;

- розробляють стратегію та тактику розв’язання місцевих проблем;

- ведуть облік первинних та інших місцевих організацій, які входять до їхнього складу;

- координують роботу тих місцевих та первинних організацій, які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у розв’язанні актуальних та перспективних проблем на відповідній території;

- співпрацюють із профспілковими організаціями, місцевими органами влади,

органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та релігійними конфесіями;

- висувають та затверджують виборчий список своїх кандидатів на виборні посади до органів місцевого самоврядування та місцевих рад (міських, окрім Києва і Севастополя, районних, районних у містах) з урахуванням розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів до місцевих рад від місцевої організації партії і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

- проводять виборчі кампанії партії на відповідній території;

- пропонують своїх активістів до керівних органів партії та відповідної крайової організації;

- виступають учасниками цивільно-правових відносин, набувають майнові та

немайнові права, засновують засоби масової інформації та організації, створення яких не заборонено законодавством України;

- визначають шляхи використання членських внесків та інших законних фінансових надходжень;

- оприлюднюють свою позицію.

102. Керівними органами місцевої організації є збори (конференція), рада та провід.

Найвищим керівним органом місцевої організації є збори (конференція). Чергові збори (конференція) скликаються не рідше одного разу на рік. Чергові, позачергові збори (конференція) скликаються за рішенням ради чи проводу організації або на вимогу не менше 1/3 партійних організацій, що безпосередньо входять до складу місцевої організації. Збори (конференція) можуть бути скликані також рішенням керівного органу вищого рівня.

103. Делегати чергових зборів (конференції) місцевої організації обираються зборами первинних та інших місцевих організацій, що входять до складу цієї місцевої, з числа членів партії за нормою представництва, затвердженою радою місцевої організації. Делегатами позачергових зборів (конференції) є делегати попередніх чергових зборів (конференції).

Делегатами зборів (конференції) обов’язково повинні бути: голова місцевої організації, голови первинних осередків, секретар місцевої організації, голова контрольно-ревізійної комісії місцевої організації.

104. Збори (конференція) місцевої організації є чинними (правоспроможними) за умови реєстрації для участі в них не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення зборів (конференції) ухвалюються простою більшістю голосів від числа присутніх зареєстрованих делегатів (крім питань реорганізації, ліквідації, саморозпуску, які ухвалюються 2/3 голосів від кількості присутніх). Процедура голосування визначається зборами (конференцією).

105. Чергові збори (конференція) місцевої організації:

1) визначає стратегію і тактику діяльності організації;

2) обирає голову та секретаря місцевої організації терміном до 3 (трьох) років та в разі необхідності може їх відкликати;

3) визначає кількісний склад ради, обирає її членів (крім тих членів ради, які входять до її складу за посадою) терміном до 3 (трьох) років та відкликає їх у разі необхідності;

4) визначає кількісний склад контрольно-ревізійної комісії, обирає її членів терміном до 3 (трьох) років та відкликає їх у разі необхідності;

5) заслуховує звіт контрольно-ревізійної комісії та ради місцевої організації та дає оцінку їхньої роботи;

6) у разі необхідності приймає рішення про створення секретаріату організації;

7) може обирати заступників голови організації;

8) може ухвалювати рішення про прийняття до партії нових членів та про припинення членства в ній. Рішення про прийняття в партію набуває чинності в порядку ст.65 Статуту. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.66 Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх учасників зборів (конференції);

9) обирає делегатів на збори (конференцію) організації вищого рівня, до складу якої вона входить;

10) пропонує кандидатури до керівних органів вищого рівня та контрольно-ревізійних органів усіх рівнів;

11) висуває кандидатів у депутати від партії на виборах відповідного рівня;

12) ухвалює рішення про скликання позачергових зборів у первинній організації, яка своїми діями або рішеннями грубо порушує Статут та Програму, а також має право усувати голову, його заступника, членів ради первинної організації від виконання своїх обов’язків та призначати виконуючих обов’язки голови на термін до чергових зборів. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх учасників зборів (конференції);

13) реалізує право власності на майно та кошти місцевої організації;

14) делегує секретарю (секретаріату в разі його створення) організації функції по господарському управлінню коштами та майном організації, а також, за поданням секретаря місцевої організації, затверджує бюджет (кошторис витрат) організації на наступний рік;

15) делегує голові та раді окремі повноваження та функції в межах своєї компетенції та Статуту;

16) ухвалює рішення про заснування засобів масової інформації та інших організацій, необхідних для забезпечення партійної діяльності організації, створення яких не заборонено законодавством України;

17) обирає, терміном до 3 (трьох) років, головного редактора партійного видання (ЗМІ);

18) має право приймати рішення про реорганізацію, ліквідацію та саморозпуск місцевої організації (таке рішення ухвалюється 2/3 голосів від кількості присутніх учасників зборів (конференції);

19) має інші права та ухвалює інші рішення, передбачені чинним Статутом, що узгоджуються з позицією керівних органів партії.

Позачергова конференція скликається для оперативного вирішення питань, віднесених до повноважень зборів (конференції), крім розгляду питань обрання керівних органів та членів контрольно-ревізійної комісії місцевої організації, які вирішуються черговими зборами (конференцією).

106. Постійно діючим керівним органом місцевої організації партії в період між зборами (конференціями) є рада місцевої організації, яка обирається терміном до 3 (трьох) років, та провід місцевої організації (в разі його створення).

До складу ради місцевої організації входять: голови первинних та інших місцевих організацій, а також виборні члени ради, обрані зборами (конференцією). Кількість членів ради визначається зборами (конференцією).

Рада місцевої організації партії проводить засідання не рідше одного разу на місяць, а в разі створення проводу місцевої організації - не рідше одного разу на 6 (шість) місяців. Засідання ради місцевої організації можуть скликатися за рішенням її голови або проводу (в разі його створення) чи за ініціативою 1/3 членів ради місцевої організації.

Засідання ради місцевої організації є чинними (правоспроможними) за умови участі в них не менше половини членів ради. Рішення ради ухвалюються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

У своїй діяльності при вирішення справ місцевої організації рада керується Статутом та Програмою, рішеннями керівних органів вищого рівня.

107. Рада місцевої організації:

1) здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;

2) робить заяви від імені організації;

3) формує виборчу політику під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та міських, селищних, сільських голів;

4) може вносити пропозиції до ради організації вищого рівня щодо виборчої політики партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;

5) сприяє формуванню партійної фракції (групи) у відповідній місцевій раді та координує її діяльність. Керівник партійної фракції (групи) входить до складу ради відповідної організації;

6) доводить до відома первинних та інших місцевих організацій, що входять до складу місцевої організації, рішення та документи керівних органів вищого рівня;

7) скликає збори (конференції) місцевої організації партії, встановлює норми представництва на зборах (конференціях) для тих організацій, які входять до складу даної організації, за нормою, встановленою відповідною крайовою організацією;

8) може ухвалювати рішення про прийняття до партії нових членів та про припинення членства в партії. Рішення про прийняття до партії набуває чинності у відповідності до ст.65 Статуту. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.66 Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від присутніх членів ради;

9) надає дозвіл на створення первинних та інших місцевих організацій, які входять до її складу;

10) може втручатись у справи первинних організацій, інших організацій, які входять до її складу у випадках, якщо їхні дії суперечать Статуту, Програмі або рішенням керівних органів вищого рівня;

11) у випадках грубих порушень Статуту, Програми або рішень керівних органів вищого рівня з боку первинної організації, вчинення нею дій, що перешкоджають здійсненню виборчої політики партії, може скликати збори такої організації, на яких розглядаються персональні справи членів відповідної первинної організації партії, які вчиняють такі дії. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від присутніх членів ради. Проводить такі збори представник, призначений радою місцевої організації. На таких зборах також має бути присутнім представник контрольно-ревізійних органів;

12) у виняткових випадках має право усувати від виконання своїх обов’язків голову первинної організації, його заступника, членів ради первинної організації та призначати виконуючого обов’язки голови на термін до чергових зборів;

13) у випадках складення повноважень головою місцевої організації, має право обирати, з числа членів ради, виконуючого обов’язки голови організації;

14) у разі необхідності утворює провід місцевої організації та обирає його персональний склад із числа членів ради місцевої організації, а також делегує проводу частину своїх повноважень;

15) у разі створення секретаріату, за поданням секретаря місцевої організації, затверджує структуру та штатний розклад секретаріату місцевої організації;

16) виконує інші функції, делеговані зборами (конференцією), що випливають із положень Статуту та Програми.

108. Для оперативного керівництва діяльністю організації, на термін повноважень ради місцевої організації, з числа її членів утворюється провід місцевої організації. Провід діє в межах повноважень, делегованих радою та визначених ст.107 Статуту. До складу проводу входять - за посадою: голова організації, його заступники, секретар організації, керівник партійної фракції (групи) у відповідній місцевій раді, а також виборні члени проводу, які обираються простою більшістю голосів від присутніх членів ради. Засідання проводу скликаються головою організації не рідше одного разу на місяць. Засідання проводу місцевої організації є чинними (правоспроможними) за умови участі в них не менше половини членів проводу. Рішення проводу ухвалюються більшістю голосів членів проводу, присутніх на засіданні.

Провід підпорядковується раді й у своїй діяльності при вирішенні справ місцевої організації керується Статутом, Програмою та рішеннями керівних органів вищого рівня.

109. Голова місцевої організації обирається зборами (конференцією) цієї організації більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників зборів (конференції), терміном до 3 (трьох) років. Якщо жодна з висунутих кандидатур - членів партії - не набрала більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою місцевої організації стає претендент, який набрав за результатами повторного голосування більшу кількість голосів. Голова організації очолює раду та провід цієї організації.

Голова місцевої організації партії може мати не більше двох заступників, які обираються зборами (конференцією) відповідної організації.

110. Голова місцевої організації:

1) організовує роботу організації, звітує перед нею, репрезентує її в керівних органах вищого рівня;

2) без доручення представляє організацію в зовнішніх відносинах із політичних питань та робить заяви від імені організації;

3) має право підпису всіх (у тому числі фінансових) документів від імені організації;

4) відкриває рахунки в банківських установах;

5) скликає засідання ради та проводу організації, організовує їхню підготовку та головує на засіданнях;

6) організовує ведення партійного обліку первинних та інших місцевих організацій, які входять до її складу, та членів організації;

7) організовує ознайомлення членів організації з документами та рішеннями керівних органів вищого рівня;

8) доручає членам ради та проводу виконання окремих повноважень, що входять до його компетенції, та може делегувати частину своїх повноважень заступникові (заступникам);

9) підписує рішення зборів (конференцій), засідань ради, проводу;

10) узгоджує дії організації, пов’язані з фінансовими витратами, з секретарем відповідної місцевої організації та ставить його до відома про такі витрати заздалегідь;

11) вирішує інші політичні питання, здійснює політичне керівництво організацією, несе відповідальність і звітує перед організацією за свою діяльність.

111. У разі необхідності для організаційно-технічного забезпечення діяльності місцевої організації та її органів, практичного та фінансового забезпечення виконання рішень центральних керівних органів зборами (конференцією) може створюватись виконавчий орган місцевої організації - секретаріат місцевої організації.

112. Секретаріат місцевої організації (в разі його створення):

1) забезпечує функціонування місцевої організації партії;

2) веде облік первинних та інших місцевих організацій, які входять до її складу, а також облік членів місцевої організації, відповідно до “Положення про членство”;

3) готує питання, що виносяться на засідання ради та проводу відповідної організації;

4) веде та зберігає фінансово-господарську та загальнопартійну документацію;

5) веде фінансово-господарську діяльність організації партії та виконує інші

виконавчі функції;

6) укладає цивільно-правові угоди майнового та немайнового характеру, необхідні для забезпечення функціонування статутних органів організації, які підписує її голова;

7) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, на виконання рішення зборів (конференції) про заснування - готує документи для реєстрації засобів масової інформації місцевої організації, створення яких не заборонено законодавством України;

8) виготовляє та зберігає печатку, штампи й фірмові бланки з найменуванням

організації;

9) здійснює загальне керівництво діяльністю та координує роботу власних засобів масової інформації та організацій, створення яких не заборонено законодавством України, а також призначає та звільняє їхніх керівників (крім головного редактора партійного видання);

10) розробляє та подає на затвердження зборів (конференції) кошторис (бюджет) витрат організації на наступний рік, попередньо погодивши його в секретаріаті крайової організації;

11) веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності організації, збирає та обліковує членські внески та інші фінансові надходження, звітує перед відповідними органами та виконує інші функції визначені Статутом і “Положенням про виконавчі органи”.

113. Збори (конференція) обирає, терміном до 3 (трьох) років, секретаря місцевої організації партії, а рада організації затверджує структуру та штатний розклад секретаріату організації (у разі його створення). Секретар організації є керівником відповідного секретаріату (у разі його створення), входить до складу ради та проводу цієї організації та має право підпису цивільно-правових (крім фінансових) документів майнового, немайнового та господарського характеру відповідної організації. Секретар організації виступає від імені організації учасником цивільно-правових відносин, а також захищає інтереси організації та її членів у судових органах України.

Секретаріат організації (у разі його створення) безпосередньо підпорядковується раді, а по лінії виконавчих органів - секретаріату крайової організації та центральному секретаріату. Секретаріат місцевої організації діє відповідно до “Положення про виконавчі органи”. Працівники секретаріату місцевої організації приймаються на роботу та звільняються з роботи секретарем місцевої організації, за погодженням із головою організації, і на них поширюється дія КЗпП, чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

Секретар місцевої організації для ефективної роботи секретаріату та виконання партійною організацією своїх повноважень співпрацює з головою організації, узгоджує з ним усі свої дії, інформує про фінансові та майнові питання, погоджує кадрові призначення, надає йому допомогу в підготовці документів від імені партійної організації та обов’язково засвідчує його підпис партійною печаткою організації, яка зберігається в секретаріаті місцевої організації. Секретар місцевої організації несе особисту відповідальність перед керівником центрального секретаріату та головою партії за зберігання та використання партійної печатки, штампів, фірмових номерних бланків місцевої партійної організації, іншої документації суворої звітності.

114. Джерелами коштів і майна місцевої організації є:

- вступні та членські внески, сплата й розподіл яких визначаються “Положенням про членство”;

- відрахування організацій нижчого рівня та первинних осередків;

- добровільні пожертви українських громадян та юридичних осіб відповідно до законодавства України;

- кошти й майно, що надійшли від власних засобів масової інформації та організацій, створення яких не заборонено законодавством України, а також кошти й майно, що надійшли за рішенням центрального проводу.

115. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії місцевої організації обираються зборами (конференцією), терміном до 3 (трьох) років, і діють відповідно до Статуту та “Положення про контрольно-ревізійні органи”. Контрольно-ревізійна комісія місцевої організації здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, Програми, рішень партії та чинного законодавства в діяльності організації, контролює й перевіряє статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики, виступає арбітром у внутрішньопартійних спорах і конфліктах, здійснює контроль за збиранням та витрачанням вступних та членських внесків, розглядає заяви, пропозиції, скарги членів організації та приймає рішення щодо них, зупиняє ті рішення керівних органів (крім зборів, конференцій) і осіб місцевої організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням, апелює до центральних керівних органів або центральної контрольно-ревізійної комісії. Контрольно-ревізійна комісія місцевої організації підзвітна та підконтрольна лише зборам (конференції) місцевої організації, а по лінії контрольно-ревізійних органів - голові центральної контрольно-ревізійної комісії.

Первинні організації

116. У складі місцевих організацій можуть створюватись первинні організаціїза місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів партії у межах території села, селища, міста або частини їх території. 

Первинна організація створюється на установчих зборах не менше ніж 3 (трьома) членами партії на добровільних засадах за попереднім рішенням ради відповідної місцевої організації та набуває статусу первинної організації після її визнання та взяття на облік керівним органом тієї організації, до складу якої вона входить безпосередньо. До ухвалення зазначеного рішення жодна новостворена первинна організація не є організацією партії.

117. Первинна організація діє у відповідності до Статуту, Програми, рішень керівних органів партії вищого рівня.

118. Первинна організація партії реєструється в установленому законом порядку без статусу юридичної особи.

119. Керівними органами первинної організації є збори та рада організації, якщо вона утворена. Вищим керівним органом первинної організації є збори. Керівною особою організації - є голова первинної організації.

Збори первинної організації, в тому числі позачергові, скликаються її головою за власною ініціативою або радою первинної організації; вони можуть також скликатися за ініціативою керівного органу вищого рівня.

Збори первинної організації є чинними (правоспроможними) за умови реєстрації участі в них більше 2/3 членів організації. Рішення зборів первинної організації ухвалюються більшістю голосів членів, присутніх на зборах. Процедура голосування визначається зборами.

120. Чергові збори збираються не рідше одного разу на 6 (шість) місяців, а за відсутності ради - не рідше одного разу на місяць.

Збори первинної організації:

1) обирають терміном до 3 (трьох) років голову первинної організації, заслуховують його звіт;

2) можуть створювати керівний орган первинної організації - раду, визначати її чисельність і обирати терміном до 3 (трьох) років її членів, а також інших посадових осіб (заступника голови) первинної організації;

3) обирають терміном до 3 (трьох) років ревізора первинної організації;

4) ухвалюють рішення про прийняття до партії нових членів та про припинення членства в партії. Рішення про прийняття до партії нових членів набуває чинності в порядку, встановленому ст.74 Статуту. Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності в порядку, передбаченому ст.75 цього Статуту. Таке рішення ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів від кількості учасників зборів;

5) висувають кандидатів від партії на виборах відповідного рівня;

6) приймають рішення на виконання рішень керівних органів вищого рівня, заслуховують звіт голови та ревізора первинної організації, інших виборних осіб;

7) відповідно до норм представництва, встановлених місцевою організацією, до складу якої первинна організація входить безпосередньо, обирають делегатів для участі в конференції цієї організації;

8) відміняють рішення ради та голови організації;

9) реалізують право власності на кошти та майно організації, а також можуть делегувати раді або голові первинної організації частину своїх повноважень щодо розпорядження коштами та майном організації;

10) приймають рішення про реорганізацію або припинення діяльності (саморозпуск) первинної організації. Рішення про реорганізацію приймається не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх на зборах. Рішення про припинення діяльності (саморозпуск) також приймається за умови зменшення кількості членів первинної організації - менше ніж 3 (три) особи.

121. Голова (заступник голови) первинної організації:

1) організовує роботу організації, керує її поточною діяльністю, звітує перед нею, представляє її в керівних органах вищого рівня;

2) без доручення представляє організацію у зовнішніх відносинах;

3) має право підпису документів від імені організації;

4) може доручати іншим членам організації виконання своїх окремих повноважень;

5) організовує ознайомлення членів організації з документами та рішеннями керівних органів вищого рівня;

6) організовує та здійснює заходи організації відповідно до програмних завдань, статутних вимог, рішень керівних органів вищого рівня;

7) скликає засідання ради, в разі її створення, та головує на них;

8) скликає та проводить збори організації, підписує їхні рішення;

9) організовує ведення обліку членів організації та збір членських внесків;

10) у межах, визначених зборами організації, розпоряджається коштами та майном організації.

Заступник голови, в разі його обрання, користується повноваженнями, делегованими йому головою організації, або виконує  його обов’язки в разі його відсутності з будь-яких причин.

122. Рада первинної організації, в разі її створення, обирається зборами терміном до 3 (трьох) років. Засідання ради скликається головою первинної організації не рідше одного разу на місяць та є чинним (правоспроможним), якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів ради.

Рада первинної організації:

1) у період між зборами здійснює керівництво організацією та несе відповідальність за її діяльність;

2) у період між зборами приймає нових членів партії з наступним їх затвердженням зборами;

3) може скликати збори організації;

4) має інші повноваження, визначені та делеговані зборами організації.

123. Джерелами коштів і майна первинної партійної організації є:

- вступні та членські внески, сплата та розподіл яких регламентуються “Положенням про членство в партії”, затвердженим центральною радою;

- добровільні пожертви українських громадян та юридичних осіб відповідно до законодавства України;

- кошти й майно, що надійшли за рішенням центрального проводу партії.

124. Ревізор первинної організації обирається терміном до 3 (трьох) років на зборах первинної організації та діє відповідно до “Положення про контрольно-ревізійні органи”, яке затверджується центральною радою партії. Ревізор первинної організації здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, програмних документів партії, чинного законодавства в діяльності первинної організації, контролює й перевіряє статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність первинної організації, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики, виступає арбітром у внутрішньопартійних спорах і конфліктах, здійснює контроль за збиранням та витрачанням членських внесків, розглядає заяви, пропозиції, скарги членів організації та приймає рішення щодо них, зупиняє ті рішення керівних органів (крім зборів) і осіб первинної організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням, апелює до керівних органів або контрольно-ревізійної комісії вищого рівня.

 

КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПАРТІЇ

125. Партія є неприбутковою організацією.

Партія для здійснення своїх статутних завдань має право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

Розподіл отриманих партією доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

  126. Кошти та майно партії спрямовуються на виконання статутних завдань і програмних цілей, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

 Доходи (прибутки) партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

127. Грошові кошти партії можуть витрачатись:

- на придбання майна;

- на забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;

- проведення виборчих кампаній під час виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, агітаційних кампаній під час всеукраїнських та місцевих референдумів;

- на оплату вартості цивільно-правових та господарських угод і договорів;

- на фінансування заходів і різних організацій партії;

- на оплату праці та заохочення працівників;

- на інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності партії та не заборонені чинним законодавством України.

128. Партія реалізує право власності на майно та кошти через її керівні органи - з’їзд.

Функції з оперативного господарського управління коштами та майном здійснюють центральний секретаріат та секретаріати організацій, згідно з “Положення про виконавчі органи”.

Центральні керівні органи можуть ухвалювати рішення про закріплення певного належного майна, на умовах оренди, за крайовими та місцевими організаціями та делегувати керівним органам останніх повноваження з розпорядження ним.

129. Майно та кошти партії не можуть перерозподілятися між її членами та використовуються лише для виконання статутних завдань.

Майно та кошти у разі реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) партії  передаються її правонаступнику (новоствореній неприбутковій організації), а у разі ліквідації – передаються після задоволення всіх обґрунтованих майнових претензій одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

130. Джерелами формування коштів і майна партії є:

- вступні та членські внески членів партії;

- добровільні внески членів партії;

- добровільні пожертви та благодійні внески громадян, підприємств, установ та організацій з урахуванням обмежень, визначених законодавством України;

- державне фінансування статутної діяльності у встановленому законодавством України порядку;

- державне фінансування у формі відшкодування витрат партії, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації у випадках та порядку, передбаченому законодавством України;

- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги з джерел, не заборонених законодавством;

- пасивні доходи;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

131. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:

 - органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

- незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

- громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

- іншими політичними партіями; фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель", протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

- фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

132. Збитки, завдані партії в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються в передбаченому законодавством порядку.

133. Партія в цілому та її окремі організації несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність.

134. Партія щорічно оприлюднює в офіційних загальнодержавних виданнях та на своєму офіційному веб-сайті фінансовий звіт про доходи й видатки та звіт про майно партії. Партія веде та подає у відповідні установи бухгалтерську та іншу звітність у відповідній формі та строки,  передбачені законодавством, реєструється в державних органах і здійснює платежі в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

Партія та її організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

Центральний провід або за його дорученням керівник партії, у передбачених законом випадках, приймають рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та залучають аудиторську фірму у встановленому законодавством порядку.

135. Кошти, отримані партійними організаціями від членських внесків, розподіляються відповідно до “Положення про членство в партії”, яке затверджується центральною радою.

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС

136. Партія та крайові організації партії з моменту державної реєстрації в установленому законодавством порядку є юридичними особами, мають баланс, рахунки в банку, бланки, штампи, печатки, зразки яких затверджуються центральною радою.

137. Місцеві організації партії можуть набувати статусу юридичної особи та мати свій баланс, рахунки в банку, бланки, штампи, печатки, але виключно за рішенням центральної ради та після їх реєстрації в установленому законодавством порядку.

138. Статутні органи партії подають на вимогу реєструючого органу та його органів на місцях необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту партії, а Центральної виборчої комісії й окружних виборчих комісій – за дотриманням порядку участі партії та її структурних підрозділів у виборчому процесі.

139. Партія, а також її організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються партією чи її організаціями.

Грошові внески на користь партії, її організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

140. Крайові та місцеві організації партії, що мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.

141. Партія діє на підставі єдиного Статуту та Програми. Крайові, місцеві та первинні організації не мають власних статутів і діють на підставі цього Статуту та Програми.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

142. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу)чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням з’їзду партії в порядку, визначеному цим Статутом, або внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони партії на підставах і в порядку, передбачених законами України.

143. Припинення діяльності партії передбачає припинення її діяльності, діяльності всіх її організацій та органів, крім Ліквідаційної комісії.

144. Припинення діяльності партії передбачає припинення членства в партії.

145. У випадках припинення діяльності партії всі питання щодо використання майна та коштів партії вирішуються з’їздом партії та обраною ним Ліквідаційною комісією, склад якої обирається на з’їзді партії простою більшістю голосів делегатів, відповідно до чинного законодавства України.

146. У разі ліквідації партії її активи не можуть перерозподілятися між її членами.

147. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії приймається з’їздом партії, якщо за нього проголосувало більше 2/3 присутніх зареєстрованих делегатів.

148. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією партії, вирішуються з’їздом партії.

149. Ліквідаційна комісія після задоволення всіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно партії, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами партії.

150. У разі ліквідації партії її активи можуть бути передані іншому неприбутковому об’єднанню громадян відповідного спрямування або державі.

151. Якщо рішення про ліквідацію партії прийнято в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

 

152. Право внесення пропозицій щодо змін до цього Статуту та Програми партії належить кожному члену партії.

153. Зміни до цього Статуту та Програми партії приймаються з’їздом, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 від кількості зареєстрованих на з’їзді делегатів.

154. Про зміни та доповнення до Статуту та Програми партії, внесені за рішенням з’їзду, партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений законодавством термін.

 

    Голова                                                                                         Джердж С.Ф.

    Секретар                                                                                     Ситник Р.В. 

bottom of page